فابریکه

Weaving Workshop
Cutting Room

د اوبدلو ورکشاپ

د قلمي خونه

Sewing Area
Packing Room

د ګنډلو سیمه

د کڅوړې خونه

Warehouse
Workshop

ګودام

ورکشاپ